Góc truyện

Cách tạo ứng dụng canvas kết nối với Microsoft Dataverse từ đầu-Power Apps

Cách tạo ứng dụng canvas kết nối với Microsoft Dataverse từ đầu

<!– –>

Microsoft Dataverse là một nền tảng dữ liệu hàng đầu cho Power Platform. Dataverse cho phép bạn lưu trữ và quản lý an toàn dữ liệu được ứng dụng của bạn sử dụng trong một tập hợp các bảng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng được kết nối với dữ liệu hiện có trong một môi trường Dataverse.

Bạn đang xem: Cách tạo ứng dụng canvas kết nối với Microsoft Dataverse từ đầu-Power Apps

Điều kiện tiên quyết

Để hoàn thành bài học này, bạn sẽ cần môi trường Power Apps với một cơ sở dữ liệu Dataverse với ít nhất một bảng chứa dữ liệu. Nếu không có giấy phép, bạn có thể đăng ký

Gói Power Apps dành cho nhà phát triển

hoặc dùng

Bản dùng thử Power Apps

.

Tạo môi trường dùng thử

Môi trường trong Power Apps là một không gian để lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu, ứng dụng, chatbot và dòng quy trình công việc của tổ chức. Nó cũng đóng vai trò là nơi chứa các ứng dụng riêng biệt có thể có vai trò, yêu cầu bảo mật hoặc đối tượng mục tiêu khác nhau. Mỗi môi trường có thể có một cơ sở dữ liệu Dataverse.

Để đảm bảo rằng bạn có những gì bạn cần để hoàn thành bài học này, chúng tôi sẽ tạo một môi trường mới bao gồm cơ sở dữ liệu Dataverse. Môi trường này là bản dùng thử 30 ngày sẽ hết sau 30 ngày, nhưng bạn có thể nâng cấp nó lên môi trường sản xuất hoặc hộp cát nếu muốn giữ lại.

Chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường dùng thử bao gồm cơ sở dữ liệu Dataverse và dữ liệu mẫu được sử dụng trong bài viết này.

 1. Truy cập vào

  Trung tâm quản trị Power Platform

  .

 2. Chọn Môi trường.

 3. Chọn Mới.

 4. Đặt tên cho môi trường Bản dùng thử Dataverse.

 5. Chọn Bản dùng thử cho loại môi trường.

 6. Đặt Tạo cơ sở dữ liệu thành .

 7. Chọn Tiếp theo.

  Tạo môi trường mới

 8. Đặt Triển khai dữ liệu và ứng dụng mẫu thành .

 9. Chọn Lưu.

Môi trường dùng thử của bạn bây giờ sẽ được tạo, bao gồm dữ liệu mẫu và cơ sở dữ liệu Dataverse.

Xem thêm: Tự tin năm 2020

Tạo ứng dụng canvas

Trong bài học này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng để tìm kiếm, xem và tạo tài khoản khách hàng bằng cách sử dụng bảng Tài khoản trong Dataverse.

 1. Đăng nhập vào

  Power Apps

  .

 2. Chọn môi trường Bản dùng thử Dataverse.

  Chọn môi trường thích hợp

 3. Trong mục Bắt đầu từ dữ liệu, hãy chọn Dataverse.

  Chọn Dataverse

 4. Trong Chọn bảng, hãy chọn bảng Tài khoản.

  Lưu ý

  Nếu bạn chưa tạo kết nối với Dataverse, trước tiên bạn sẽ thấy một tùy chọn để tạo nó. Chọn Tạo trong trường hợp này để tạo kết nối trước khi bạn chọn bảng.

 5. Chọn Kết nối.

Power Apps sẽ tạo một ứng dụng cho bạn. Ứng dụng này bao gồm các màn hình sau:

 • Màn hình duyệt – màn hình tìm kiếm, sắp xếp và chọn bản ghi tài khoản và khởi chạy màn hình chỉnh sửa để tạo bản ghi mới.
 • Màn hình chi tiết – màn hình chỉ đọc hiển thị chi tiết của bản ghi được chọn trên màn hình duyệt.
 • Chỉnh sửa màn hình – một biểu mẫu chỉnh sửa được sử dụng để chỉnh sửa chi tiết của một bản ghi đã chọn hoặc tạo bản ghi mới.

Dùng thử ứng dụng

Từ Power Apps Studio, bạn có thể xem trước ứng dụng của mình để dùng thử.

 1. Chọn Phát từ góc trên cùng bên phải của màn hình.

 2. Trong danh sách Tài khoản, chọn Alpine Ski House.

 3. Xem thông tin chi tiết của Alpine Ski House.

 4. Chọn Chọn chỉnh sửa để chỉnh sửa bản ghi.

 5. Trên biểu mẫu chỉnh sửa, hãy xóa (mẫu) từ trường tên tài khoản.

 6. Chọn Chọn lưu để lưu các thay đổi đối với bản ghi.

 7. Quay lại màn hình danh sách tài khoản, chọn + để khởi chạy một biểu mẫu bản ghi mới.

 8. Nhập các trường mong muốn, chẳng hạn như Tên tài khoản.

 9. Lưu bản ghi.

 10. Xác minh rằng bản ghi mới được tạo xuất hiện trong thư viện danh sách tài khoản.

 11. Để thoát khỏi cơ chế xem trước, hãy chọn Chọn đóng ở góc trên bên phải của màn hình.

Dùng dạng xem Cây

Dạng xem cây ở phía bên trái của màn hình (nếu bạn không nhìn thấy nó, hãy chọn Nút dạng xem cây). Dạng xem dạng cây cho phép bạn dễ dàng truy cập vào các thành phần trong ứng dụng canvas của bạn, chẳng hạn như màn hình, thư viện, cơ chế điều khiển nhập văn bản và nhãn văn bản.

Dang xem cây có thể được thu gọn hoặc mở rộng theo màn hình để giúp bạn dễ dàng tập trung vào phần ứng dụng mà bạn đang làm việc.

Hiện tại, BrowseScreen1 được mở rộng. Để xem các thành phần cho các màn hình khác, hãy chọn > bên cạnh tên của màn hình.

Chọn mở rộng

Xem thêm: Thiên Quan Tứ Phúc (11/11 Thuyết Minh)-Heaven Official’s Blessing (2020)

Một thư viện trong Power Apps được sử dụng để hiển thị một số mục liên quan. Ví dụ: trong ứng dụng của chúng ta, BrowseGallery1 hiển thị tất cả các bản ghi tài khoản của chúng ta. Khi một trong các mục được chọn, một đường viền sẽ được đặt xung quanh mục đó để cho biết rằng nó đã được chọn.

Theo mặc định, thư viện này bao gồm ba trường sau: Tên tài khoản, số điện thoại và thành phố.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi các trường có trong thư viện.

 1. Từ dạng xem cây, chọn BrowseGallery1.

 2. Trong ngăn thuộc tính ở phía bên phải của màn hình, chọn Chỉnh sửa.

  Chỉnh sửa các trường có trong thư viện

 3. Bảng dữ liệu trường sẽ xuất hiện. Thay đổi Phụ đề thành Trang web.

 4. Chọn bên ngoài bảng điều khiển dữ liệu trường.

 5. Ứng dụng bây giờ sẽ hiển thị giá trị trường trang web thay vì số điện thoại.

  Thư viện tài khoản đang hiển thị trang web

Cập nhật tìm kiếm để bao gồm tên tài khoản

Khi bạn xem trước ứng dụng, bạn có thể nhận thấy rằng tìm kiếm theo tên tài khoản không hoạt động. Đó là vì công thức tìm kiếm ứng dụng được tạo tự động không bao gồm trường Tên tài khoản. Trong bài học này, chúng ta sẽ cập nhật công thức tìm kiếm để bao gồm trường Tên tài khoản.

Mẹo

Tên tài khoản được lưu trữ trong một cột có tên là Tên.

 1. Trong dạng xem cây, chọn BrowseGallery1.

 2. Xác minh thuộc tính Mục được chọn trong bộ chọn thuộc tính.

 3. Trong thanh công thức, cập nhật công thức như sau:

  SortByColumns(Search([@Accounts], TextSearchBox1.Text, "name","address1_city","address1_composite"), "name", If(SortDescending1, Descending, Ascending)) 

  Công thức bao gồm các hàm

  SortByColumns

  ,

  Tìm kiếm

  Nếu

  để tìm kiếm bảng Tài khoản với văn bản được nhập trong hộp tìm kiếm có dữ liệu khớp trong các trường tên, address1_city và address1_composite và cho phép sắp xếp.

Danh sách tài khoản hiện có thể được tìm kiếm và sắp xếp theo trường Tên tài khoản.

Thêm các trường vào màn hình chi tiết tài khoản

Datascreen1 bao gồm một biểu mẫu hiển thị hiện dữ liệu của bản ghi được chọn trên màn hình duyệt. Các điều khiển biểu mẫu hiển thị ở cơ chế chỉ đọc, nhằm cho phép người dùng đọc dữ liệu nhưng không tạo hoặc chỉnh sửa dữ liệu.

 1. Trong dạng xem cây, hãy mở rộng DetailScreen1.

 2. Chọn DetailForm1.

 3. Trong ngăn thuộc tính bên phải, hãy chọn Chỉnh sửa trường.

 4. Chọn Thêm trường.

 5. Chọn những trường sau:

  • Địa chỉ 1: Quốc gia
  • Địa chỉ 1: Bang/Tỉnh
  • Địa chỉ 1: Phố 1
  • Địa chỉ 1: Mã ZIP/Mã Bưu điện
 6. Chọn Thêm.

  Bảng điều khiển trường Bộ sưu tập

 7. Bây giờ, bạn sẽ thấy các trường đã chọn trong bảng điều khiển Trường. Sắp xếp lại các trường bằng cách kéo và thả chúng hoặc bằng cách chọn (dấu chấm lửng) ở bên phải tên trường và chọn Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

 8. Sắp xếp trường theo thứ tự sau:

  • Tên khách hàng
  • Số điện thoại chính
  • Địa chỉ 1: Phố 1
  • Địa chỉ 1: Thành phố
  • Địa chỉ 1: Bang/Tỉnh
  • Địa chỉ 1: Mã Zip/bưu điện
  • Địa chỉ 1: Quốc gia/Khu vực

  Các trường địa chỉ

 9. Chọn bất kỳ nơi nào bên ngoài ngăn trường để đóng ngăn và quay lại DetailScreen1.

Bây giờ, bạn sẽ thấy các trường đã chọn hiển thị theo đúng thứ tự.

Sửa đổi màn hình chỉnh sửa tài khoản

EditScreen1 cho phép người dùng chỉnh sửa hoặc tạo bản ghi tài khoản. Màn hình này bao gồm một điều khiển Chỉnh sửa biểu mẫu được gọi là EditForm1.

Lưu ý

Vì biểu mẫu chỉnh sửa là một trong những phương pháp chính để tạo hoặc cập nhật bản ghi, nên nó phải bao gồm mọi trường mà bạn muốn người dùng của mình có thể gửi và không nên bao gồm bất kỳ trường nào ở cơ chế chỉ đọc hoặc những trường bạn không không muốn người dùng của bạn sửa đổi.

Trong bài học này, chúng ta sẽ thêm các trường tương tự mà chúng ta đã thêm trước đó vào biểu mẫu hiển thị, cùng với khả năng đính kèm tệp.

 1. Trong dạng xem cây, hãy mở rộng EditScreen1.

 2. Chọn EditForm1.

 3. Trong bảng điều khiển thuộc tính bên phải, hãy chọn Chỉnh sửa trường.

 4. Chọn Thêm trường.

 5. Chọn những trường sau:

  • Địa chỉ 1: Quốc gia
  • Địa chỉ 1: Bang/Tỉnh
  • Địa chỉ 1: Phố 1
  • Địa chỉ 1: Mã ZIP/Mã Bưu điện
 6. Bây giờ, bạn sẽ thấy các trường đã chọn trong bảng điều khiển trường. Sắp xếp lại các trường bằng cách kéo và thả chúng hoặc bằng cách chọn (dấu chấm lửng) ở bên phải tên trường và chọn Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

 7. Sắp xếp trường theo thứ tự sau:

  • Tên khách hàng
  • Số điện thoại chính
  • Địa chỉ 1: Phố 1
  • Địa chỉ 1: Thành phố
  • Địa chỉ 1: Bang/Tỉnh
  • Địa chỉ 1: Mã Zip/bưu điện
  • Địa chỉ 1: Quốc gia/Khu vực
 8. Chọn bất kỳ nơi nào bên ngoài ngăn trường để đóng ngăn trường.

 9. Để giảm thiểu việc cuộn không cần thiết trong ứng dụng, chúng ta cần Chỉnh sửa biểu mẫu để sắp xếp các trường thành hai cột. Trong ngăn thuộc tính ở bên phải, chọn 2 trong danh sách thả xuống Cột.

 10. Để làm cho biểu mẫu dễ đọc hơn, chúng ta cần loại bỏ phần Địa chỉ 1 của các nhãn trường địa chỉ.

  • Trong dạng xem cây, hãy mở rộng EditForm1.
  • Chọn điều khiển Địa chỉ 1: City_DataCard2.
  • Trong ngăn thuộc tính bên phải, hãy chọn Nâng cao.
  • Chọn Mở khóa để thay đổi thuộc tính.
  • Thay đổi thuộc tính DisplayName thành Thành phố.
  • Làm theo các bước trên để loại bỏ Địa chỉ 1: khỏi các trường Phố 1, Quốc gia/Khu vực, Bang/Tỉnh và Mã zip/mã bưu điện.

EditScreen1 bây giờ sẽ giống như sau:

Màn hình chỉnh sửa tài khoản

Xem thêm: Top 10 tiểu thuyết hay nhất của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm-Top10tphcm

Lưu ứng dụng

Bằng cách lưu ứng dụng, ứng dụng của bạn sẽ có sẵn cho bạn sử dụng và chia sẻ với những người khác.

 1. Trong Power Apps Studio, chọn Tệp.

 2. Trong trường Tên, nhập Người quản lý tài khoản.

 3. Chọn một biểu tượng và màu nền từ vùng Biểu tượng. Điều này sẽ được sử dụng để xác định ứng dụng của bạn trong danh sách ứng dụng.

 4. Chọn Lưu.

 5. Chọn Lưu ở góc dưới bên phải.

 6. Sau khi ứng dụng được lưu, hãy chọn mũi tên quay lại để quay lại Power Apps Studio.

  Lưu ứng dụng và quay lại

Chạy ứng dụng

 1. Đăng nhập vào

  Power Apps

  .

 2. Xác minh rằng bạn đang ở trong môi trường bạn đã sử dụng để tạo ứng dụng bằng cách nhìn vào góc trên bên phải của màn hình. Nếu khác, hãy chọn Môi trường và chọn môi trường thích hợp.

 3. Chọn Ứng dụng.

 4. Trong danh sách ứng dụng, chọn Người quản lý tài khoản.

 5. Khi ứng dụng tải, hãy xác minh các thay đổi đã thực hiện.

  • Tìm kiếm danh sách ứng dụng cho Blue Yonder Airlines.
  • Chọn bản ghi Blue Yonder và xác minh rằng bạn thấy các trường được thêm vào Biểu mẫu hiển thị.
  • Chọn Chọn chỉnh sửa để chỉnh sửa bản ghi.
  • Xác minh biểu mẫu hiển thị hai cột trường.
  • Xác minh rằng tên trường không hiển thị Địa chỉ 1: trong các nhãn.
  • Chọn Đính kèm tệp trong vùng Tệp đính kèm, chọn một tệp và chọn Mở.
  • Xác minh tệp đã tải lên xuất hiện trong danh sách tệp đính kèm.
  • Chọn Chọn lưu để lưu bản ghi.

Chạy ứng dụng của bạn trên thiết bị di động

Để thử nghiệm Power Apps trên thiết bị di động:

 1. Tải

  ứng dụng xuống từ siêu thị ứng dụng dành cho thiết bị di động.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học.
 3. Chọn ứng dụng của bạn từ danh sách.

Xem thêm

 • Tạo ứng dụng canvas từ một mẫu

 • Thêm và đặt cấu hình tùy chọn kiểm soát trong ứng dụng canvas

 • Bắt đầu với các công thức trong ứng dụng canvas

<!– –>

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button