Góc truyện

Chủ đề 451 Quỹ hưu trí cá nhân (IRA)

IRA (individual retirement arrangement, sắp xếp hồi hưu cá nhân) là cách bố trí tiết kiệm riêng được ưu đãi thuế, nhờ đó quý vị có thể để dành tiền cho thời kỳ hưu trí. Có một số loại IRA khác nhau, bao gồm cả IRA truyền thống và IRA Roth. Quý vị có thể thiết lập một trương mục IRA tại ngân hàng, hãng bảo hiểm hoặc các định chế tài chính khác.

Bạn đang xem: Chủ đề 451 Quỹ hưu trí cá nhân (IRA)

IRA Truyền Thống

Có thể khấu trừ một vài hoặc tất cả các tiền đóng góp vào IRA truyền thống. Quý vị cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế bằng với tỷ lệ phần trăm đóng góp. Nói chung số tiền trong IRA truyền thống, kể cả doanh lợi, sẽ không bị đánh thuế khi chưa lấy dùng. Không thể sở hữu chung IRA, nhưng toàn bộ số tiền còn lại trong IRA khi quý vị qua đời sẽ được trao cho người thụ hưởng.

Xem thêm: Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát-Trang 6

Các Khoản Đóng Góp

Muốn đóng góp vào IRA truyền thống thì quý vị – và/hoặc người hôn phối nếu khai thuế chung – phải có thù lao chịu thuế, chẳng hạn như lương bổng, tiền công, tiền hoa hồng, tiền típ, tiền thưởng, hoặc lợi tức thuần do tư doanh. Đối với các năm thuế bắt đầu từ hay sau ngày 1 tháng Một, 2020, không có giới hạn về độ tuổi để được đóng góp vào một IRA (đối với những năm thuế bắt đầu trước ngày đó, quý vị phải chưa đủ 70 tuổi rưỡi vào cuối năm thuế để được đóng góp vào một IRA truyền thống). Thù lao cho các mục đích đóng góp vào một IRA không bao gồm thu nhập và lợi nhuận từ tài sản, chẳng hạn như lợi tức cho thuê, tiền lời và cổ tức, hoặc bất cứ số tiền nào nhận được dưới dạng hưu bổng hay niên kim, hoặc thù lao được hoãn thuế. Trong một số trường hợp, các khoản tiền khác có thể được coi như là thù lao đối với các mục đích đóng góp vào một IRA, bao gồm một số khoản tiền cấp dưỡng và tiền chu cấp riêng cho cá nhân, một số khoản tiền nhận được để hỗ trợ việc học sau đại học và sau tiến sĩ, và một số khoản tiền trợ cấp khó chăm sóc nhận được.

Quý vị có thể tính số tiền được phép khấu trừ dùng các tờ lược toán trong

Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh)

 PDF hoặc trong

Ấn Bản 590-A, Đóng Góp cho Trương Mục Hưu Trí Cá Nhân (Individual Retirement Arrangement, IRA) (Tiếng Anh)

. Quý vị có thể khai phần khấu trừ IRA trên

Mẫu 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ

hoặc

Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (Tiếng Anh)

(đính kèm

Bản Khai 1 (Mẫu 1040), Lợi Tức Bổ Sung và Điều Chỉnh Lợi Tức (Tiếng Anh)

 PDF. Nếu quý vị đã đóng góp các số tiền bất khả khấu trừ vào IRA truyền thống thì quý vị phải đính kèm

Mẫu 8606, IRA Không Thể Khấu Trừ (Tiếng Anh)

.

Hãy dùng

Mẫu 8880, Tín Dụng cho Phần Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí Đủ Tiêu Chuẩn (Tiếng Anh)

Tôi Có Đủ Điều Kiện Hưởng Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí Không? (Tiếng Anh)

để xem quý vị có hội đủ điều kiện được tín thuế hay không. Hãy ghi số tiền tín dụng trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (đính kèm

Bản Khai 3 (Mẫu 1040), Tín Thuế và Các Khoản Thanh Toán Bổ Sung (Tiếng Anh)

 PDF).

Tiền Phân Chia

Tiền phân chia từ IRA truyền thống sẽ bị đánh thuế toàn bộ hoặc một phần vào năm phân phát. Để xác định xem IRA có bị đánh thuế hay không, xin xem

Tiền Phân Chia từ IRA Truyền Thống, SEP hoặc SIMPLE IRA của Tôi Có Chịu Thuế Không? (Tiếng Anh)

. Nếu quý vị chỉ có các tiền đóng góp khấu trừ thì phần phân chia chịu thuế hoàn toàn. Hãy dùng Mẫu 8606 để tính toán phần tiền rút ra bị đánh thuế khi IRA truyền thống có phần đóng góp không thể khấu trừ.

Xem thêm: Top 5 truyện tranh đam mỹ có thịt siêu hay cho hủ nữ-Blog360.vn

Tiền Phân Chia Sớm

Số tiền phân phát trước khi bước sang 59 tuổi rưỡi sẽ bị đánh thuế phụ trội 10%. Có thể cũng còn nợ thuế gián thu nếu quý vị chưa bắt đầu rút tiền phân chia tối thiểu với hạn chót là ngày 1 tháng Tư của năm đến ngay sau khi quý vị được 72 tuổi (70 tuổi rưỡi nếu quý vị đủ 70 tuổi rưỡi trước ngày 1 tháng Một, 2020). Những tiền thuế phụ trội này được tính toán rồi trình báo trên

Mẫu 5329, Thuế Bổ Sung cho Các Chương Trình Đủ Tiêu Chuẩn (Kể cả IRA) và Các Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế (Tiếng Anh)

. Xem

Hướng Dẫn cho Mẫu 5329 (Tiếng Anh), Chủ Đề 557 và Tôi Có Đáp Ứng Ngoại Lệ đối với Thuế Bổ Sung trên Tiền Phân Chia Sớm từ các IRA hoặc Chương Trình Hưu Trí Không? (Tiếng Anh)

 PDF để biết thêm những ngoại lệ về tiền thuế phụ trội. Để biết thông tin về việc cứu trợ cho người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và nhận được tiền phân chia hoặc khoản vay từ chương trình hưu trí, xin tham khảo

Thông Báo 2020-50 (Tiếng Anh)

 PDF

IR-2020-124 (Tiếng Anh)

.

Xem thêm: eBook Bí Mật Thức Tỉnh-Tùy Hầu Châu full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình]-DTV eBook-Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW3

Roth IRA

Roth IRA khác với IRA truyền thống theo nhiều mức độ. Số tiền đóng góp vào Roth IRA không có khấu trừ (và sẽ không trình báo số tiền này trên tờ khai thuế), nhưng số tiền phân chia hội đủ tiêu chuẩn, hoặc phần phân chia nào là tiền trả lại từ đóng góp, sẽ không bị đánh thuế. Muốn là Roth IRA thì phải chỉ rõ điều đó đối với trương mục hoặc niên kim vào lúc thiết lập. Để thêm thông tin về khoản đóng góp cho Roth IRA, tham khảo

Chủ Đề 309

và để xác định xem tiền phân chia từ Roth IRA của quý vị có chịu thuế hay không thì xin xem

Tiền Phân Chia từ Trương Mục Roth của Tôi có Chịu Thuế Không? (Tiếng Anh)

.

Thông Tin Khác

Xin tham khảo

Ấn Bản 590-A, Đóng Góp cho Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân (IRA) (Tiếng Anh)

Ấn Bản 590-B, Phân Chia từ Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân (IRA) (Tiếng Anh)

để biết thông tin khác về các dạng IRA khác nhau, kể cả thông tin về việc đóng góp, phân chia và chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button