Góc truyện

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của…

  • 1/7/21

Câu hỏi: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là u = 4cos (20πt) (u tính bằng mm; t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là
A. 9 cm
B. 6 cm
C. 5 cm
D. 3 cm

Phương pháp:Bước sóng: λ = $dfrac{v.2pi }{omega }$
Cách giải:Bước sóng của sóng này là: λ = $dfrac{v.2pi }{omega }$ = $dfrac{60.20pi }{20pi }$ = 6 (cm)
Đáp án B.

 

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button