Góc truyện

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRẺ TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VÀGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN, BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN TRẺ THÀNH LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CỦA ĐẢNG

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Bạn đang xem: VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRẺ TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VÀGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN, BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN TRẺ THÀNH LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CỦA ĐẢNG

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRẺ TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VÀGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN, BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN TRẺ THÀNH LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CỦA ĐẢNG

Thứ Tư, 10/11/2021|20:36

Với một chặng đường lịch sử vẻ vang và đầy quang vinh của Đảng, thế hệ trẻ đảng viên, đoàn viên thanh niên đã không ngừng cống hiến, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện; và xác định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bí thư Trung ương Đoàn – Nguyễn Ngọc Lương khẳng định đội ngũ đảng viên trẻ phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu gia nhập đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với các kết quả cũng như hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, cần thiết hơn nữa việc xác định vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ để hoàn thành các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII: đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng; Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng

Ngày nay, dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0, từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức chính trị của một bộ phận thanh niên. Điều này dẫn đến một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Môi trường không gian mạng, mạng xã hội đang có sự phát triển bùng nổ với nhiều tiện ích, đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ, yếu tố tiêu cực, là môi trường, phương tiện mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá. Đội ngũ đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là đối tượng tiếp cận nhanh với công nghệ, là đối tượng gia nhập chính trên không gian mạng, mạng xã hội, do vậy, cần phân tích, làm rõ vai trò, những giải pháp cụ thể trong gia nhập đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, vừa mang tính trước mắt, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân ta, do đó đội ngũ đảng viên trẻ phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu gia nhập đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày; không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ.

Mỗi đảng viên trẻ phải là trung tâm của trí tuệ, hạt nhân của sự đoàn kết, thống nhất từ chi bộ; giữ vững niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn-Hội cấp cơ sở cần phát huy hơn nữa vai trò, thể hiện thông qua việc đề xuất, triển khai những chương trình, hoạt động, mô hình, giải pháp cụ thể, ý nghĩa, thiết thực.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Vì thế, trên những chặng đường cách mạng, Người luôn khơi dậy và  phát huy nguồn sức mạnh của lòng yêu nước đó để lãnh đạo nhân dân ta từng bước giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước đang tiến hành đổi mới và hội nhập sâu rộng trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Càng khó khăn, thử thách, truyền thống yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam được hun đúc từ bao đời, trở thành sức mạnh Việt Nam, biểu tượng Việt Nam càng được tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, tỏa sáng trên tinh thần: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.487), để luôn chủ động, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và cơ chế xã hội chủ nghĩa…

Thực tế cho thấy, từ trong các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp ở mọi cấp, mọi ngành, khắp các địa phương trong cả nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đoàn viên, thanh niên, các sinh viên thủ khoa, các doanh nhân giỏi, các chiến sĩ thi đua… trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Gần đây nhất, những tấm gương của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội trong cuộc chiến chống dịch bệnh, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân cả nước trong cuộc chiến chống “giặc dịch Covid-19” để “không để một ai bị bỏ lại phía sau” chính là biểu hiện sinh động nhất của tinh thần yêu nước Việt Nam. Đó cũng chính là trái ngọt của việc phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam, là kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nhu cầu tự thân, nề nếp tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Và hơn bao giờ hết, càng đối diện với khó khăn, thử thách từ thiên tai, địch họa và dịch bệnh, mỗi người dân Việt Nam càng phát huy và tỏa sáng tinh thần yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển bền vững.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống phải góp phần làm cho mỗi người Việt Nam, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên… nhận thức rõ yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hành yêu nước là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp cách mạng 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lòng yêu nước ấy, tinh thần yêu nước ấy rất cụ thể và sinh động, hiển hiện trong mỗi việc làm hằng ngày của mỗi người tại mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và trong cộng đồng. Đó chính là ý thức chấp hành pháp luật, là tinh thần là cần, kiệm, liêm, chính, nỗ lực góp sức dựng xây quê hương, đất nước, kiên quyết chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; là lối sống giản dị, chan chứa tình yêu thương con người, không vô cảm trước khó khăn của đồng chí, đồng bào, sẻ chia và cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau khi gặp nguy nan, thử thách.

Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước phải trở thành động cơ để trước hết gắn kết mọi người dân Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Yêu nước đồng nghĩa với yêu đồng bào và cao hơn chính là trân trọng truyền thống lịch sử cách mạng, gắn bó và bảo vệ cơ chế, bảo vệ Đảng; trung thành với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, cần thấm nhuần sâu sắc và chú trọng xây dựng lòng yêu nước, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; đồng thời, chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách… theo tinh thần các văn kiện Đại hội của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội của Đảng trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế và tiếp tục được thể hiện trong Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ – lực lượng kế cận, rường cột của nước nhà, việc giáo dục lòng yêu nước phải thầm nhuần yêu cầu “cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ có chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.120), để mỗi người trở thành người công dân có tài và có đức, kiên định và tiếp tục sự nghiệp cách mạng của cha anh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Bằng cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các đảng viên trẻ càng có nhiều cơ hội tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện các buổi giao lưu, trao đổi về tư tưởng Hồ Chí Minh trên các không gian mở trên mạng xã hội và tuyên truyền rộng rãi không chỉ trong đất nước Việt Nam mà còn đến với các kiều bào trên mọi miền đất nước. Thực tiễn qua cuộc chiến chống dịch Covid, đã có rất nhiều y bác sĩ từ mọi miền đất nước và rất nhiều sự đóng góp về vật chất lẫn tinh thần để đất nước, toàn thể dân tộc vượt qua được dịch bệnh.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Trong Đại hội lần thứ XIII có hai điểm nhấn phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới đó là: khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đổi mới sáng tạo. Lần đầu tiên trong chủ đề của Đại hội và trong các dự thảo báo cáo chính trị đề cập đến “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là một điểm rất mới và là một điểm nhấn quan trọng.

Muốn đi tới đích đặt ra trước tiên phải có khát vọng. Nói đến khát vọng là nói đến yếu tố tinh thần, là sự mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu; là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề nhằm đạt được ước mơ, không khuất phục trước mọi thử thách… là động lực để cho mọi tầng lớp nhân dân đem hết sức mình thực hiện khát vọng, mà cụ thể ở thời điểm này khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất nước đi tới phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới. Trong lịch sử thế giới có nhiều quốc gia phát triển hùng mạnh và sự phát triển của mỗi quốc gia ấy đều bắt nguồn chính từ những khát vọng vươn lên trở thành một dân tộc hùng cường, một nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Trước hết, trong suốt tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta luôn có một khát vọng được sống độc lập, khát vọng có chủ quyền. Thế nhưng, thực tế chúng ta luôn phải đương đầu với các cuộc chiến bảo vệ độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trải qua một thời kỳ tương đối dài, tính từ năm 1945 đến nay, suốt 75 năm, tức là ba phần tư thế kỷ, chúng ta vẫn không nguôi khát vọng là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng, khát vọng hòa bình, khát vọng day dứt vượt ra khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu, khát vọng cháy bỏng muốn phát triển đất nước phồn vinh hơn với một vị thế cao hơn để xứng với truyền thống kiên cường của dân tộc.

Có thể thấy, ở mọi thời kỳ lịch sử, khát vọng ngàn đời của dân tộc ta là độc lập, tự do. Trong lịch sử, hết thực dân Pháp lại đến đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược đất nước ta. Chúng ta đã hi sinh hàng triệu người, lượng bom đạn đổ xuống đất nước với diện tích chỉ hơn ba mươi vạn cây số vuông mà bằng mấy lần chiến tranh thế giới cộng lại. Khát vọng của chúng ta khi đó luôn là khát vọng hòa bình, được sống trong tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta cũng đã phải mất 30 năm mới thực hiện được khát vọng này. 

Gần một thế kỷ có được chính quyền độc lập, mất 30 năm nữa mới thống nhất được đất nước, mới được sống trong hòa bình thực sự. Thế nhưng ngay lập tức, đất nước lại gặp sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch. Bị bao vây cấm vận, thù trong giặc ngoài khiến cho kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái. Đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế – xã hội. Nhân dân rơi vào cảnh đói khổ, thiếu thốn, li tán, tha hương. Khát vọng trong thời kỳ này một cuộc sống ấm no, xã hội yên bình. Năm 1986 đến những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, từ một nước khủng hoảng, trì trệ, lưu thông phân phối ách tắc, rối ren, hàng hóa, vật phẩm tiêu dùng khan hiếm, đời sống các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn chúng ta đã thực hiện được khát vọng đưa Việt Nam thành một nước năng động, phát triển, chuyển đổi thành công sang mô hình và cơ chế quản lý kinh tế mới, có mức tăng trưởng kinh tế cao, liên tục trong nhiều năm, vị thế, uy tín, quan hệ ngoại giao ngày càng rộng mở và nâng cao, được đánh giá là quốc gia có môi trường chính trị ổn định, an ninh và an toàn, là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư quốc tế.

Từ một quốc gia kém phát triển, ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều năm chiến tranh và bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã từng bước khẳng định uy thế, vai trò, vị thế của mình trên trường quốc tế. Từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã tích cực hội nhập quốc tế, vươn lên trở thành hình mẫu phát triển kinh tế – xã hội, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Chúng ta đã vượt qua thời kỳ chiến tranh liên miên, thời kỳ đói khổ, thời kỳ rối loạn xã hội… Giờ đây, khát vọng đặt ra từ Đại hội XIII của Đảng là dân tộc Việt Nam phải bứt phá vươn lên, cất cánh. Nhớ lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi cho Thầy và trò ngay ngày độc lập đầu tiên năm 1945 là dân tộc Việt Nam phải bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Một thời gian rất dài, nghe điều đó như một lời khích lệ, nhưng đến thời điểm này, phải tự hào mà khẳng định rằng đất nước chúng ta đang có được những điều kiện để thực hiện mục tiêu đó. Chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, chúng ta phải là một đất nước phát triển, nghĩa là bình quân đầu người đạt 15 nghìn USD trở lên. Chưa dừng lại ở đó, ước nguyện của chúng ta là xây dựng, phát triển quốc gia thịnh vượng, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến, sánh vai ngang hàng với các cường quốc trên thế giới.

Ngày càng nhiều các đảng viên trẻ gia nhập vào hàng ngũ của Đảng từ khi còn là sinh viên của các trường Đại học, Cùng với Chi bộ Sinh viên và BCH Đoàn trường đưa phong trào Đoàn, hoạt động của sinh viên ngày một lớn mạnh, giúp sinh viên có điều kiện phát triển toàn diện, tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức,…; Tham mưu với Đảng ủy Nhà trường đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Từ đó sinh viên nhà trường luôn ý thức phát huy thế mạnh chuyên môn, sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tích cực gia nhập vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường.

Trong các doanh nghiệp, những đảng viên trẻ là công nhân không ngừng nỗ lực trong lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn lao động sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và đất nước.

Từ thực tiễn nêu trên cho thấy vai trò quan trọng của các Đảng viên trẻ trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đảng viên trẻ phải luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu và là tấm gương cho các thể hệ kế tiếp noi theo và tiếp tục xây dựng con đường phát triển đất nước ngày một phồn vinh và hạnh phúc hơn.

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Con người là tài nguyên quý giá nhất và vô tận. Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại trong phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ tiềm lực trong thời điểm mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Đồng thời nhấn mạnh đến việc đã đến lúc phải phát huy cao hơn nữa tiềm năng con người, giá trị vô giá mà chúng ta đang có.

Trong lịch sử cách mạng, nhiều tấm gương là các đảng viên trẻ tuổi luôn tiên phong tuyến đầu, nguyện chiến đấu và hy sinh vì ngọn cờ độc lập, giải phóng dân tộc, giải phóng dân ta khỏi kiếp nô lệ, mãi là ngọn đuốc sáng soi trong lòng thế hệ trẻ hôm nay về tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng quả cảm quyết chiến quyết thắng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố, giữ vững nền độc lập dân tộc cùng với tinh thần tự chủ, tự cường.

Trong các tổ chức doanh nghiệp, thế hệ trẻ chính là nòng cốt để xây dựng doanh nghiệp phát triển bằng sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cơ cấu hoạt động, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất. Việc quan tâm, bồi dưỡng đến thế hệ thanh niên trẻ cần hết sức được coi trọng, đặc biệt là những đoàn viên thanh niên ưu tú sẽ được kết nạp vào Đảng trong từng thời kỳ. Nếu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nhiều đảng viên trẻ xuất sắc thì chắc chắn tổ chức, doanh nghiệp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh được giao.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu cầu tiên quyết đối với thế hệ trẻ Việt Nam ở mọi thời đại trước hết là phải yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Đây là điều kiện cần thiết đối với mỗi đảng viên, thanh niên trẻ mà mỗi tổ chức cơ sở đảng phải giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên. Trong một số doanh nghiệp hiện nay, tôn chỉ này được coi là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ đảng viên, người lao động và được đặt lên tiêu chí hàng đầu. Vì chỉ có lòng yêu nước và lòng tự tôn dân tộc mới khiến mỗi cá nhân có nhận thức đúng đắn, có một chân lý sống mạnh mẽ, cầu tiến bộ, biết vượt qua khó khăn, thử thách và những cám dỗ, sai trái và luôn biết đặt lợi ích cao nhất cho đất nước, xã hội và doanh nghiệp trong mọi hành vi hoạt động. Người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp yêu nước tất sẽ cố gắng phát triển doanh nghiệp chuẩn mực, minh bạch và đóng góp nhiều cho đất nước. Cán bộ, người lao động đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, chính là góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Như vậy, các thế hệ nối tiếp thể hiện tinh thần yêu nước, trung thành với tổ quốc thông qua những công việc hàng ngày của mình. Bên cạnh đó, lòng yêu nước cũng phải thường xuyên được vun đắp, bồi dưỡng thông qua công tác giáo dục, tọa đàm, tham luận và đi  thực tiễn sinh động tại các địa danh, chứng nhân lịch sử.

Bên cạnh đó, đảng viên trẻ cần có tinh thần ham học tập và nghiên cứu về lý luận thông qua các thực tiễn. Các đảng viên, thanh niên trẻ hiện nay đều có nền tảng học vấn tốt, trình độ cao, nhiều người có điều kiện du học tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, khi làm việc thì tinh thần tự học và ham học tập càng cần có trong mỗi đảng viên, thanh niên. Càng tích lũy được nhiều tri thức thì càng thấy được những hạn chế thiếu sót từ đó mới có khả năng để khắc phục và hoàn thiện. Con đường học tập và nghiên cứu lý luận sẽ giúp mỗi đảng viên, thanh niên trẻ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, rời xa những thói quen xấu, cũng như có sự rộng lượng, vị tha hơn về nhân cách và ứng xử trong cuộc sống. Các tấm gương cụ thể từ những nhà tư tưởng vĩ đại như Các Mác, Lê Nin, Hồ Chí Minh và các doanh nhân tiêu biểu xuất sắc nhất thời đại hiện nay như: Bill Gate, Warren Buffett, Mark Zuckerberg… đều thể hiện là những người có tinh thần ham học không giới hạn.

Đảng viên trẻ cần phải được nêu gương trong lao động sáng tạo và cống hiến để tạo tinh thần hứng khởi, cổ vũ cho đoàn viên, thanh niên trẻ khác noi theo. Muốn vậy, các đảng viên phải có ý thức chủ động hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thể hiện tinh thần tiên phong, quyết tâm đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong suốt chặng đường cách mạng, các thế hệ cha anh luôn là những tấm gương sáng bằng sự gan dạ, quả cảm, ý chí cách mạng kiên cường để cảm hóa, lôi cuốn những thế hệ tiếp theo tiếp tục con đường cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập hòa bình và tự chủ. Thế hệ trẻ hiện nay cũng cần những tấm gương hiện hữu, có sức lan tỏa mạnh mẽ bằng ý chí và hành động cụ thể để học tập và noi theo. Những nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong lao động và học tập là vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay.

Trong lĩnh vực hoạt động phong trào văn hóa, thể thao và các đợt thi đua lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, thiện nguyện, các đảng viên thanh niên cần mạnh mẽ hưởng ứng và gia nhập nhiệt tình. Các hoạt động tập thể sẽ giúp các đảng viên, thanh niên trẻ có nhận thức tốt trong công tác xã hội, tạo ý thức trách nhiệm với cộng đồng và có nhân cách, thái độ, ứng xử tốt trong cuộc sống đời thời. Bên cạnh đó, tạo sức lan tỏa trong xã hội về những hình ảnh tươi đẹp, những trái tim nhân ái, bao dung sẵn sàng chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh người già neo đơn, trẻ em mồ côi, các đồng bào bị thiên tai, địch họa,…

Về phía doanh nghiệp, bên cạnh mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo chiến lược và sứ mệnh đặt ra, có sức mạnh kinh tế, đảm bảo đời sống vật chất, mức lương thưởng, đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ, người lao động yên tâm công tác, cống hiến. Doanh nghiệp cần tạo môi trường lành mạnh có văn hóa doanh nghiệp, đạo đức người cán bộ phù hợp với văn hóa dân tộc để các đảng viên trẻ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới phát huy tối đa sức trẻ trong quá trình công tác. Việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trước hết cần phát huy tính chủ thể của tổ chức đảng. Môi trường làm việc tốt, quy chế, quy định nghiêm minh cùng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục tốt thì cái xấu bị đẩy lui, cái tốt được coi trọng.

Đối với các tổ chức đảng cơ sở, công tác xây dựng và phát triển đảng viên mới cũng cần hết sức chú trọng. Việc tổ chức lựa chọn các đoàn viên thanh niên ưu tú để kết nạp đảng cần được sàng lọc, đánh giá toàn diện và thực chất, tránh trường hợp chạy theo thành tích. Trong thực tế đã xảy ra những sai phạm lớn, những sai sót không đáng có cũng xuất phát từ việc tuyển chọn, giới thiệu những đối tượng không đạt yêu cầu, dẫn đến “con sâu bỏ rầu nồi canh” và tạo hiệu ứng xấu trong cộng đồng xã hội. Kết hợp với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng thường xuyên theo quy định, ngăn chặn những hành vi vi phạm về luật pháp, đạo đức, nhân cách. Xây dựng đội ngũ đảng viên thanh niên tiên tiến, giàu sức mạnh cũng chính là đã làm tốt trong công tác chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho mai sau.

Ngoài ra, để tạo một môi trường tốt cho đảng viên trẻ, Đảng ta cần quyết liệt chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; đồng thời xây dựng một nhà nước pháp quyền, luật pháp nghiêm minh và xã hội phồn thịnh, văn minh. Khi đất nước phát triển, ngày càng giàu có và tốt đẹp, con người sẽ tự hoàn thiện hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Muốn vậy, mỗi đảng viên trẻ cần nâng cao nhận thức và xác định rõ tư tưởng, định hướng để góp phần làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, với cơ quan và gia đình. Mỗi cá nhân tốt sẽ tạo nên một tập thể tốt, một đơn vị tốt sẽ góp phần xây dựng đất nước, môi trường xã hội tốt đẹp hơn.

Giải pháp phát triển, bồi dưỡng đảng viên trẻ thành lực lượng nòng cốt của Đảng

Xây dựng Đảng thực sự trong sạch cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hiện nay. Do đó cần các giải pháp cụ thể để phát triển, bồi dưỡng đảng viên trẻ thành lực lượng nòng cốt của Đảng.

Biện pháp 1: Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng kết hợp với giáo dục văn hóa, pháp lý cho cán bộ đảng viên trẻ theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Cần có biện pháp giáo dục cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần niềm tự hào về công việc của họ, lòng tự trọng nghề nghiệp và ý nguyện được hợp tác trong các biện pháp làm giảm sự tiếp xúc của học với khả năng tham nhũng.

Tệ tham nhũng rất dễ xảy ra ở những nơi mà đạo đức hay lòng tự trọng nghề nghiệp thấp và nơi mà các nhân viên không có niềm tự hào về danh tiếng của ngành. Tương tự, tham nhũng dễ nảy sinh ở các nơi mà các tập tục nội bộ khuyến khích, che dấu sự vi phạm và nơi có sự không nhất quán giữa các quy tắc ứng xử bên ngoài và những hành vi ứng xử đã được chấp nhận phổ biến.

Để phòng ngừa mọi hành vi tiêu cực, cán bộ, đảng viên trong đơn vị cần xác định được những lĩnh vực công tác có tính rủi ro cao và gợi ý những thay đổi đối với các thông lệ làm việc hiện hành. Sự ủng hộ hoàn toàn của người đứng đầu đơn vị là nhân tố hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự thắng lợi của công tác này.

Chủ động gia nhập tích cực vào các hoạt động xã hội nhân đạo, chia sẻ những khó khăn với cộng đồng. Tôn trọng, hoà đồng, giữ gìn và xây dựng văn hoá của địa phương. Không tài trợ cho những hoạt động gây bất lợi cho cộng đồng, môi trường, tác động xấu tới sự phát triển bền vững của xã hội. Tự nguyện gia nhập tài trợ cho hoạt động của cộng đồng.

Cán bộ, nhân viên trẻ cần tuân hành mọi quy định pháp luật, đạo đức trong công việc dù ở khối tư nhân hay khu vực nhà nước. Cụ thể là:

– Chấp hành mọi chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước và của Ngành với trách nhiệm cao nhất;

– Không vi phạm pháp luật, tuân hành các quy định, quy trình, thủ tục của cơ quan, đơn vị hiện đang công tác;

– Không làm giả mạo, làm sai lệch giấy tờ, sổ sách, hay hồ sơ của cơ quan, đơn vị;

– Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông báo kịp thời với người có thẩm quyền xử lý;

– Đáp ứng các yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý theo quy định;

– Thường xuyên cập nhật, tìm hiểu phổ biến các chính sách, quy định có liên quan của Nhà nước và Ngành đến cán bộ;

– Phát hiện và gia nhập góp ý những bất cập trong quy chế, quyết định, liên quan đến công việc;

– Phát hiện và đề xuất những sáng kiến tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của cơ quan đơn vị hiện đang công tác.

Biện pháp 2: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền tư tưởng “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân.

Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, suốt đời chăm lo cho nước, cho dân. Việc đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng “tận trung với nước, tận hiếu với dân” của Bác Hồ trong giai đoạn hiện nay sẽ khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với đất nước, nhân dân, đặt độc lập dân tộc, chủ quyền và lợi ích của quốc gia lên trên hết.

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là người công bộc, tận tụy trung thành của nhân dân thì mỗi cán bộ, công chức phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm tốt những việc liên quan đến đời sống của nhân dân. Không có sự nhầm lẫn giữa trọng trách được tổ chức giao phó với quyền lực cá nhân để rồi mua quyền, chạy quyền tham quyền cố vị. Khi có quyền mà thiếu lương tâm sẽ biến thành sâu mọi đục khoét dân,“dĩ công vi tư”. Bác Hồ đã cảnh báo: “Cậy thế mình trong ban này, ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”

Biện pháp 3: Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đúc rút kinh nghiệm để tiến hành cuộc vận động lớn trong toàn Đảng về vấn đề này sau Đại hội X của Đảng. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân. 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi người đảng viên cần thực hiện lời khuyên của Người “dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng”. Bởi lẽ, muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước, phải xung phong làm gương mẫu. Ðiểm nổi bật trong tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của Bác Hồ là yêu thương, kính trọng nhân dân, hòa với nhân dân, đoàn kết, tổ chức nhân dân thực hiện những mục tiêu của cách mạng, đem lại lợi ích cho nhân dân.Vì thế, hiện nay giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của người đảng viên là phải hòa mình với nhân dân, làm cầu nối giữa dân với Ðảng để hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, làm cho dân tin, tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Ðảng.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt trong các cơ quan nói chung và trong Hội sở nói riêng cần xây dựng kế hoạch cá nhân, tự giác đề ra chỉ tiêu phấn đấu thiết thực, định kỳ báo cáo trước chi bộ, cơ quan. Các tập thể Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng chương trình hành động, giúp đỡ, giám sát và kiểm tra việc tự giác làm theo của cán bộ, đảng viên. Định kỳ yêu cầu các cá nhân báo cáo kết quả những việc đã làm theo.

Trong sinh hoạt Ðảng quan tâm nêu gương tổ chức đảng, đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, ngăn ngừa suy thoái đạo đức, chống tham nhũng, lãng phí. Ðồng thời xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Ðảng, để củng cố, chỉnh đốn Ðảng. Xây dựng cơ chế và những quy định khả thi, quản lý chặt chẽ đối với các đảng viên có quan hệ nhiều đến tiền bạc, hàng hóa, tài sản của Nhà nước, của nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra của Đảng và giám sát của nhân dân.

Việc rèn luyện cũng không phải chỉ qua một lần, một đợt học tập hoặc thực tế mà xong, rèn luyện đạo đức là công việc của cả đời. Giáo dục đạo đức cho con người bằng tự nêu gương và nêu những gương sáng. Người phân tích: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cho nên nói thì phải làm, nói ít làm nhiều, tránh nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”. Người coi đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng và cũng là một việc làm cần thiết để giúp tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Biện pháp 4: Hiện thực hóa và quyết tâm tổ chức là “người công bộc, tận tụy trung thành của nhân dân” trong tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang làm cho lòng dân không yên. Vì thế phải vừa giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vừa quyết tâm thực hiện và làm mới thật sự đem lại ý nghĩa. Nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn, cần kiên quyết trừng trị và loại trừ kẻ hành dân, khinh dân, lừa đảo và ăn cắp của dân.Để nhằm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ở nước ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2022, phải đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đường lối quần chúng “gần dân, học dân, gắn bó với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải quán triệt những quan điểm chung đó.

Biện pháp 5: Bí thư và cấp Uỷ đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm gương cho cán bộ trẻ.

Trong Hội sở, Tổng Giám đốc, các thành viên trong Ban giám đốc, Bí thư  và các thành viên cấp uỷ phải là những người đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với công việc được giao phải: Có trách nhiệm với công việc được giao và dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình, không ngại khó, không sợ khổ; phải luôn là người nêu gương về tuân hành kỷ luật, trung thực và tận tâm, có tinh thần và trách nhiệm cao đối với công việc được giao; khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhất công việc; tôn trọng và chấp hành quyết định của cấp trên, phát huy tính tự chủ, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm; dám làm, dám chịu trách nhiệm, không thoái thác nhiệm vụ được giao.

Đối với cấp dưới phải đảm bảo dân chủ. Trong mối quan hệ với cấp dưới, lời nói và việc làm phải nhất quán, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu lợi cá nhân;đủ năng lực để quản lý được các nguồn lực trong Ngân hàng, quản lý và giải quyết được các xung đột lợi ích; giữ lời hứa với cấp dưới và nhân viên, bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cấp dưới, của nhân viên. Ngoài ra, bí thư và cấp ủy cần phối hợp với Ban Giám đốc tạo dựng bầu không khí tin cậy, thân thiện trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ;tôn trọng và tin tưởng cấp dưới và nhân viên khi giao nhiệm vụ; tạo điều kiện để cấp dưới và nhân viên phát huy khả năng sáng tạo; tạo điều kiện cho cán bộ trong cơ quan cởi mở hiểu biết lẫn nhau; và phải quan tâm, chăm lo cải thiện điều kiện sống và làm việc cho cấp dưới và nhân viên, tạo dựng lòng tin và niềm tự hào của cán bộ với cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già , đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Người cũng khẳng định, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là “lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Nhận định đó đến nay vẫn còn nguyên những giá trị như một chân lý mà các thế hệ kế tiếp coi việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ đảng viên, thanh niên như một trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng, giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng tổ quốc ngày càng phồn vinh, đưa đất nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa thành công.

Nguyễn Thị Thùy Trang, Chi bộ 1 – Đảng bộ BIDV Sài Gòn

.

Chuyên mục: Góc truyện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
kệ sắt v lỗ code learn xem truyen xem truyen